Betingelser for leje af vore lejligheder i København

Betingelser for leje af lejligheder i København

Betingelser for Lejlighed i København

1. General information om lejeaftalen.
Apartmentincopenhagen Aps er i det følgende omtalt som Udlejer. Udlejer er bemyndiget af ejer af de lejligheder Udlejer har til udlejning at udleje disse på vegne af ejer.

2. Reservation.
Lejer skal bestille gennem udlejers eller udlejers samatbejdspartners bookingformular og acceptere udejers Vilkår og Betingelser. Lejaftalen er bindende og lejer bliver ansvarlig for lejeaftalen overfor Udlejer og Dansk lov. Et depositum på 25% af lejen skal betales straks ved bekræftelse af reservation af det lejede. Restbeløbet skal forfalde senest 14 dage før ankomst. Hvis ikke restbeløbet er betalt inden 14 dage før ankomst, forbeholder udlejer sig retten til at annullere reservationen. Sker reservation senere end 14 dage før ankomst, kræves det fulde beløb betalt for den fulde leje. Ved modtagelse af restbeløbet fra lejer vil Udlejer per e-mail fremsende en voucher til lejer med angivelse af adresse på lejemålet, og ruteanvisning samt kontaktperson.
Ved ankomst skal lejer fremvise den fremsendte voucher to ejer af det lejede eller dennes repræsentant for der kan skaffes adkomst til det lejede. Ingen andre dokumenter vil blive accepteret. Voucheren er personlig og er kun gyldig for den person der fremgår af voucheren, og voucheren kan ikke overdrages til andre. Ejer eller dennes repræsentant vil afvise adkomst til det lejede, hvis antallet af personer overstiger det antal der er anført på voucheren. Hvis der er ændringer i antal personer under opholdet i lejemålet skal udlejer informeres på forhånd, i modsat fald kan ejer eller dennes repræsentant anmode lejer om at forlade lejemålet, hvorved det indbetalte lejebeløb fortabes. Alle ændringer eller specielle forespørgsler omkring lejemålet skal accepteres per e-mail af Udlejer før ankomst til det lejede.

3. Priser.
Lejepriserne er anført som dagspriser. Ekstraydelser, som er anført ved hvert lejemål, er tillæg til lejeprisen. Det anførte priser er en integreret del af de gældende betingelser, og eventuelle agenter eller tour operatører har ikke myndighed til at ændre de angivne priser.

4. Betaling.
Betaling kan ske ved bankooverførsel uden omkostninger for Udlejer, eller ved betaling med Kreditkort (Visa-dankort eller Mastercard). Ved bankoverførsel skal lejers navn, reservationsnummer og lejemålets referencenummer specificeres. Hvis ikke disse krav opfyldes er reservationen ugyldig.

5. Ankomst og Afrejse.
Lejer kan ankomme til lejemålet på ankomstdagen mellem kl: 17.00-00.00 (afvigelser herfra skal bekræftes af Udlejer per e-mail før ankomst). Enhver ændring af ankomsttidspunkt skal oplyses til Udlejer i kontortid (Mandag til Fredag mellem kl: 9.00-17.00) forud for ankomst for at undgå at ejer eller dennes repræsentant afviser adkomst til det lejede. I tilfælde af uventet sen ankomst, skal lejer underrette Udlejer.
Skulle ejer eller dennes repræsentant ikke være i stand til at acceptere en sen ankomst, er alle afledte omkostninger til hotelophold m.v. for lejers regning. Skulle ejer eller dennes repræsentant vente udover det aftalte ankomsttidspunkt, kan ejer eller dennes repræsentant kræve et ”for sent” ankomst gebyr. Ved ankomst må lejer vise ejer eller dennes repræsentant voucheren samt lejers og dennes rejsefølges identitetsbeviser. Hvis der under lejers ophold i lejemålet sker ændringer i person sammensætningen, kan ejer eller dennes repræsentant kræve lejer forlader lejemålet uden ret til kompensation. Hertil kan komme at mulige ekstra omkostninger kan blive fratrukket sikkerhedsdepositummet. Lejer skal forlade det lejede mellem kl: 08.00-10.00 (med mindre andet skriftligt er aftalt per e-mail) efter at have overdraget lejemålets nøgler til ejer eller Udlejer, så der kan foretages inspektion og kontrol af lejemålet.

6. Sikkerhedsdepositum
Lejer skal betale et sikkerhedsdepositum eller afgive kreditkort oplysninger til sikring for mulige skader eller til dækning af ekstra omkostninger, som ikke er inkluderet i lejeprisen. Depositummet skal betales i Euro eller Dkr, som anført på booking informationen. Depositum eller kreditkort oplysninger skal indbetales, henholdsvis afgives til ejer eller Udlejer ved modtagelse af nøgler til det lejede. Depositummet vil blive tilbagebetalt til lejer ved afrejse fra det lejede, med mindre skader på det lejede eller påførte ekstraomkostninger fører til hel eller delvis tilbageholdelse af sikkerhedsdepositummet. Lejers erstatningsansvar kan aldrig kun begrænse sig til depositummets størrelse.

7. Rengøring.
Slutrengøring er obligatorisk for alle lejligheder. Betaling for slutrengøring er anført i lejeaftalen. Ved ankomst vil lejer finde lejemålet i rengjort og pæn stand.

8. Elektricitet, vand og Gas
Med mindre andet er anført ved reservation lejemålet er el, gas og vand inkluderet i lejemålet.

9. Husdyr.
Husdyr har ikke adgang til det lejede, med mindre udlejer eksplicit per e-mail har accepteret medbringelse af sådanne i lejemålet.

10. Lejers forpligtelser
Lejer er ansvarlig for korrekt opførsel og adfærd under ophold i lejemålet.
Skulle lejers adfærd afvige fra dette kodeks har ejer eller dennes repræsentant ret til straks at bede lejer om at forlade lejemålet. Lejer har i sådanne tilfælde ikke krav på erstatning for indbetalt leje.
Lejer er forpligtet til at være ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Lejer kan tegne ansvars- og afbestillingsforsikring via AIC.
Nærværende lejeaftale dækker et lejeforhold af tidsmæssig begrænsning og til ferieformål. Det lejede kan hverken anvendes til, eller anmeldes til myndighederne som permanent bolig eller som lejers sommerhus, og lejer har ikke ret til at udføre nogen form for erhvervsmæssig eller håndværksmæssig aktivitet.

11. Klager
Beskrivelsen af lejemålene er lavet i god tro. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for ændringer ejert har foretaget uden at gøre Udlejer opmærksom herpå. Hvis Lejer har klage at rette i forhold til lejemålet, skal det ske på ankomstdagen, og bekræftes skriftligt inden for 24 timer efter ankomst ApartmentinCopenhagen Aps’s kontor er åbent mandag til fredag fra 9.00-17.00 på tel: +45 77345645, og i nødstilfælde på el +45 25626789. e-mial adressen: info@apartmentincopenhagen.com.
Klager vil ikke blive behandlet og accepteret med mindre nævnte procedure følges. Udlejer har ret til at inspicere lejemålet for at få bekræftet lejers klage.
Hvis klagen accepteres vil lejer blive kompenseret forholdsmæssigt. I særlige tilfælde forbeholder Udlejer sig retten til at flytte lejer til en andet lejemål. Hvis prisen på dette lejemål er mindre end prisen på det oprindelige lejemål, vil lejer blive kompenseret forskellen. Er prisen på erstatningslejemålet højere end det reserverede lejemål, afholder Udlejer meromkostningen. Accepterer lejer et erstatningslejemål, kan ingen yderligere erstatning kræves af lejer.
Hvis der ikke er et erstatningslejemål for lejer, vil Udlejer refundere lejer det fulde lejebeløb. Udlejer vil under ingen omstændigheder betale hotel eller andre overnatningsomkostninger. Hvis en lejer afrejser et lejemål, uden at Udlejer har haft mulighed for at undersøge årsagen til en klage, mister lejer al ret til kompensation. Hvis lejer klager uden at lejer fortsat bebor det lejede, mister lejer retten til kompensation. Udlejer vil ikke acceptere klager over lejemålet der vedrører, vejrforhold, tilstedeværelsen af insekter, midlertidig vand eller elektricitetsmangel eller andre forhold der skyldes force majeure.
Udlejers lejligheder er ikke hotelværelser men private hjem. Disse hjem afspejler ejers smag og danske traditioner. Disse forhold kan ikke anses for at indgå som element i en klage.

12. Udstyr
Udlejers lejligheder har fuldt udstyret køkkener, med køleskab og komfur. Senge er forsynet med dyner og hovedpuder sengetøj og håndklæder.. Barnestole og baby-senge kan tilvejebringes for en ekstra omkostning på 15 Euros per enhed.

13. Afbestilling
For bookinger foretaget efter 1. Oktober 2020:
Skulle lejer uanset af hvilken årsag afbestille sin reservation vil følgende afbestillingsbetingelser blive fulgt:
- Lejer annullerer sit ophold indtil 14 dage før ankomst og får godtgjort 100 %.
- Lejer annullerer sit ophold mellem 0-13 dage før ankomst og får godtgjort 0 %.
Bemærk venligst: Hvis reservationen er betalt (eller delvist betalt) med et tilgodebevis/ credit voucher, er beløbet fra tilgodebevist ikke-refunderbart.

Der kan anmodes om ændring af datoer for en reservation, men kun hvis der bliver anmodet indenfor den periode, hvor der er gratis annullering og under forudsætning af at ejendommen er den samme.
For ændringer i en oprindelig booking dage fra anmodningen kan der påføres et ekspeditionsgebyr på 50 Euros. Hvis ikke ejendommen er den samme vil ændringen blive betragtet som en afbestilling og behandlet efter gældende afbestillingsgebyrer.
Lejepriserne indeholder ikke afbestillingsforsikring.

Skulle udlejer blive tvunget af omstændigheder Udlejer ikke har indflydelse på vil Udlejer tilbyde lejer en tilsvarende eller bedre lejlighed. Hvis prisen på dette alternativ er lavere end prisen på lejers oprindelige lejemål, vil Udlejer refundere lejer forskellen. Hvis prisen er højere end prisen på det oprindelige lejemål, vil Udlejer dække forskellen. I tilfælde hvor Udlejer ikke kan finde erstatningslejemål, vil Udlejer tilbagebetale lejer den fulde leje, og inden yderligere erstatning ydes lejer.

Vigtigt: Bemærk venligst, at hvis du har booket gennem en partner eller i situationer med forhandling af specialpris og betingelser, kan afbestillingsbetingelserne være forskellige fra ovenstående. Vi anvender de betingelser, som du har accepteret på tidspunktet for reservationen.

14. Værneting
Enhver retslig tvist vedrørende reservationer eller lejemål kan kun afgøres ved en Dansk restinstans og i henhold til gældende dansk ret. Accept af Udlejers booking formular og betaling af leje implicerer samtidig accept af Udlejers Vilkår og Betingelser.
Udlejers ansvar er begrænset til udlejningsvirksomheders ansvar i henhold til gældende dansk ret. Skulle nogle betingelser i nærværende kontrakt blive ændret som følge af ændringer i dansk ret, kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved gyldigheden i nærværende betingelser.

15. Forbrugerbeskyttelse
For at kunne gennemføre en reservation, har Udlejer behov for visse personlige informationer fra lejer. Udlejer er ansvarlig for administration af disse oplysninger og vil bevare disse informationer sikkert. Disse data vil udelukkende blive brugt af Udlejer til at bekræfte en reservation og kommunikere med lejer såvel aktuelt som i fremtiden.

Oplysningerne vil i ingen tilfælde tilfalde 3. part, (eneste undtagelse er tilfælde af kontraktuelle eller
retslige forpligtelser)

ApartmentinCopenhagen Aps
Århusgade 21
2100 København Ø
Danmark
CVR: 32660037